از 16 مارچ 2020 اداره مهاجرت کانادا همه قرارهای حضوری برای دریافت اقامت دائم و نیز پناهندگی را لغو کرد

از 16 مارچ 2020 اداره مهاجرت کانادا همه قرارهای حضوری برای دریافت اقامت دائم و نیز پناهندگی را لغو کرد

از 16 مارچ 2020 اداره مهاجرت کانادا همه قرارهای حضوری برای دریافت اقامت دائم و نیز پناهندگی را لغو کرد

اتباع خارجی که تاییدیه اقامت دائمی خود را دریافت نموده اند می باید مراتب ورود خود به کانادا (لندینگ) را از طریق تلفنی به تایید برسانند. این تدابیر ویژه تا 13 آپریل 2020 اجرا خواهد شد. همه قرارهای مصاحبه قبلی از طریق تلفنی انجام خواهد ش

اداره مهاجرت کانادا با تازه واردین از طریق ای میل تماس خواهد گرفت تا قرار مصاحبه تلفنی را تنظیم نماید

همچنین همه قرارهای مربوط به پرونده های پناهندگی در این مدت تعلیق می شود. برای این دسته از متقاضیان، متعاقبا در خصوص تاریخ مصاحبه جدید اطلاع رسانی خواهد شد

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}