جزئیات برنامه مهاجرتی آزمایشی جدید برای داوطلبان واجد شرایط صنایع غذایی و کشاورزی اعلام شد

جزئیات برنامه مهاجرتی آزمایشی جدید برای داوطلبان واجد شرایط صنایع غذایی و کشاورزی اعلام شد

جزئیات برنامه مهاجرتی آزمایشی جدید برای داوطلبان واجد شرایط صنایع غذایی و کشاورزی اعلام شد

در ماه مارچ 2020 کانادا پذیرش داوطلبان واجد شرایط برای برنامه آزمایشی جدید صنایع غذایی و کشاورزی را آغاز می کند. سه زیر شاخه این روش عبارتند از

 تولیدات محصولات گوشتی؛ –

 گلخانه و پرورش گل و گیاه از جمله تولید قارچ؛ –

 پرورش دام و طیور (پرورش آبزیان مشمول این طرح نمی باشد)؛ –

بر اساس اعلام اداره مهاجرت کانادا، از ابتدای ژانویه هر سال، پرونده متقاضیان بر اساس اولویت زمانی ثبت درخواست بررسی می گردد. این برنامه آزمایشی به مدت سه سال اجرا می گردد. برای هریک از این مشاغل سهمیه خاصی در نظر گرفته است

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}