حداقل امتیاز EXPRESS ENTRY تغییر کرد

حداقل امتیاز  EXPRESS  ENTRY  تغییر کرد

در نوزدهمین دور صدور دعوت نامه اکسپرس اینتری، حداقل امتیاز لازم به ۴۶۹ رسید

دولت کانادا در تاریخ ۱۹ دسامبر جاری تعداد ۳۲۰۰ دعوت نامه جدید اکسپرس اینتری صادر کرد. در این دور از صدور دعوت نامه ها حداقل امتیاز لازم ۴۶۹ امتیاز بود که نسبت به دور پیش از آن که در ۱۱ دسامبر برگزار شده بود، سه امتیاز پایین تر بود

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}