دولت کانادا قصد دارد اپلیکیشن فی های مهاجرتی را افزایش دهد

دولت کانادا قصد دارد اپلیکیشن فی های مهاجرتی را افزایش دهد

دولت کانادا قصد دارد اپلیکیشن فی های مهاجرتی را افزایش دهد

از تاریخ 30 اپریل 2020 اداره مهاجرت کانادا هزینه درخواست اقامت دائم را افزایش می دهد. مطابق این اصلاحیه هزینه دولتی برای بررسی درخواست اقامت دائم برای اشخاص بزرگسال (اعم از داوطلب اصلی یا همسر وی) از 500 دلار فعلی به 825 دلار افزایش می یابد. هزینه دولتی برای فزرندان از 150 دلار فعلی به 225 دلار افزایش می یابد. همچنین هزینه موسوم به حق اقامت دائم یا همان RPRF از 490 دلار به 500 دلار افزایش می یابد

در مجموع هزینه درخواست اقامت دائم برای اشخاص بزرگسال از 1,040 دلار فعلی به 1,325 دلار افزایش خواهد یافت. همچنین برای داوطلبان روش خوداشتغالی فدرال این مبلغ 1,575 دلار برای داوطلب اصلی و 825 دلار برای همسر و 225 دلار برای هر فرزند خواهد بود

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}