پیشاپیش خود را آماده کنید. در آینده نزدیک چه برنامه های مهاجرتی باز خواهد شد؟

پیشاپیش خود را آماده کنید. در آینده نزدیک چه برنامه های مهاجرتی باز خواهد شد؟حوزه مهاجرت ، حوزه ای بسیار سیال و متغیری می باشد و باید در نظر داشته باشیم که مهاجرت هرگز متوقف نخواهد شد. برخی از برنامه های مهاجرتی بزودی باز خواهند شد و هم اکنون زمان آن است که برای این برنامه ها آماده شوید. اوایل ژانویه 2020 برنامه مهاجرتی تجربه بین المللی(International Experience program) بازگشایی می شود. همچنین برنامه مهاجرتی اسپانسری والدین نیز در زمره برنامه هایی است که بیش از سایر برنامه ها منتظر آن هستیم. هرچند تاریخ دقیق شروع مجدد این برنامه مهاجرتی تعیین نشده است. همچنین برنامه مهاجرتی جدیدی با عنوان GTAنیز در ماه ژانویه به موقع اجرا گذشته می شود. استان انتاریو نیز در نظر دارد برنامه مهاجرتی نیروی فرصت های شغلی -جاب آفر این استان را در ابتدای سال 2020 اجرا خواهد کرد.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}