Application fee

[ErimaZarinpalDonate]

برای آگاهی از نرح روز به لینک زیر مراجعه نمایید


Application fee

سازمان مهاجرتی منصوری هیچ گونه شراکتی با صرافی حافظ ندارد

هرچند صرافی حافظ، صرافی مورد وثوق این سازمان می باشد وليکن بدیهی است این سازمان صرفا معرف صراف می باشد و مسووليت توافق در خصوص قيمت ارز، پيگيری برای انتقال و واریز نهایی و بموقع وجوه بر عهده موکل می باشد و این سازمان مسووليتی در این زمينه نمی پذیرد

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}