دولت استانی بریتیش کلمیبا در  ” برنامه نامزدی استانی بی سی” 72 دعوتنامه جدید برای کاندیداهایی که از طریق برنامه تک پایلت اقدام نموده بودند صادر نمود لازم به ذکر