چالش های برنامه خوداشتغالی!

چالش های برنامه خوداشتغالی!

                برنامه مهاجرتی خوداشتغالی کانادا مختص داوطلبانی است در فعالیت های فرهنگی یا هنری یا ورزشی فعالیت کرده باشند. در این روش، سطح