بسته شدن مرزهای کانادا

بسته شدن مرزهای کانادا

                  نخست وزیر کانادا اعلام کرد، مرزهای این کشور بر روی مسافران خارجی بسته می شود. اشخاص زیر از شمول این مقررات