حداقل امتیاز  EXPRESS  ENTRY  تغییر کرد

حداقل امتیاز EXPRESS ENTRY تغییر کرد

در نوزدهمین دور صدور دعوت نامه اکسپرس اینتری، حداقل امتیاز لازم به ۴۶۹ رسید دولت کانادا در تاریخ ۱۹ دسامبر جاری تعداد ۳۲۰۰ دعوت نامه جدید اکسپرس اینتری صادر کرد.