سیاست های جدید اداره  مهاجرت کانادا در خصوص درخواست مجوز کار بعد از فراغت از تحصیل از طریق مراجعه به مرز زمینی کانادا (flag-poling)

سیاست های جدید اداره مهاجرت کانادا در خصوص درخواست مجوز کار بعد از فراغت از تحصیل از طریق مراجعه به مرز زمینی کانادا (flag-poling)

اخیرا اداره مهاجرت کانادا بسته سیاستی جدیدی در خصوص مراجعه به مرز زمینی کانادا (flag-poling) بمنظور درخواست مجوز کار بعد از فراغت از تحصیل منتشر کرده است. مطابق این بسته سیاستی ،